Logo Gmina Masłowice

Archiwum newsów, strona 2

Obrazek dla news_321

Ulga dla posiadaczy kompostowników

10.02.2021

Informujemy, że można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne (nie mogą wystawiać odpadów bio w workach przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK-u. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane).

Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

WAŻNE!!!

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.

UWAGA !!!

Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownik PSZOK-u) są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439  późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

-      nie posiada kompostownika przydomowego lub

-      nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

-     uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik

w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.

Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej

Szkolenie - STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

10.02.2021

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z/S W BRATOSZEWICACH ZAPRASZA NA SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE 1- dniowe nt STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
Uzyskane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Każdy rolnik stosujący środki ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek posiadać takie przeszkolenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest także wymagane przy zakupie środków ochrony roślin.

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ 16.02.2021 R W SALI OSP W STRZELCACH MAŁYCH O GODZ. 9.00 (WTOREK)
Koszt szkolenia 80 zł
Prosimy zapisywać się telefonicznie tel. kom. 695 945 661, 516 816 757, 44 683 79 00
a także osobiście podczas dyżurów specjalisty ŁODR: UG Masłowice - środy w godz. 7.30-12.00.

więcej

Komunikat

08.02.2021

W związku z występującymi opadami śniegu, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz konieczności odśnieżania chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020., poz.1439 z późn. zm.),a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz.U. WŁ 2010 r. nr 352,poz.3131).

Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zalaniem. Obciążone zalegającymi śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone chodniki stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.

W dobie epidemii, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapomnieć o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w pozostałych obszarach życia.

Z up. Wójta
Edyta Majchrowska
Sekretarz Gminy

więcej

KOWR - informacja na temat Platformy żywnościowej

28.01.2021

Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w klasie jakościowej A. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kukurydza jest trzecim produktem będącym przedmiotem handlu na giełdzie. Obrót kukurydzą, podobnie jak pszenicą i żytem jest prowadzony w formule rynku kasowego (SPOT) w dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po takim samym jednolitym kursie.

Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym.

Trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu, takich jak rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także prace w celu uruchomienia rynku terminowego dla towarów rolnych. Pozwoli to na zawieranie kontraktów terminowych umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym powstałym w ramach projektu Platforma Żywnościowa odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla TGE S.A.

Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku dobiegł końca pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.

więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

26.01.2021

Wójt Gminy Masłowice informuje Mieszkańców, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest na terenie byłego GS-u w Masłowicach, w budynku po byłej buchcie spędowej, Masłowice 84A , 97-515 Masłowice.

Punkt ten czynny będzie w cztery soboty miesiąca w godzinach od 800 do 1200. Harmonogram pracy PSZOK w załączeniu.

Od 01.08.2020 roku do 31 lipca 2021 r. operatorem PSZOK będzie firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, tel. 44 683 06 30 – osobą odpowiedzialną za prowadzenie PSZOK-u będzie Pan Ryszard Banaszczyk (tel. 781 601 723).

W ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura;

 • szkło;

 • tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • zużyte opony od pojazdów osobowych w ilości 8 sztuk od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki i chemikalia;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 m3 od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;

 • tekstylia, odzież;

 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych;

 • odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym;

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Dodatkowo informujemy, że w ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć przeterminowane leki do punktu aptecznego w Masłowicach.

 

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

więcej

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: maslowice@zgwrp.org.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek od 730 - 1530

wtorek od 730 - 1630

piątek od 730 - 1430

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.