Logo Gmina Masłowice

Archiwum newsów, strona 13

KOWR - informacja na temat Platformy żywnościowej

28.01.2021

Do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. wprowadzony został kolejny produkt rolny – kukurydza w klasie jakościowej A. Giełdowy Rynek Rolny działa na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Kukurydza jest trzecim produktem będącym przedmiotem handlu na giełdzie. Obrót kukurydzą, podobnie jak pszenicą i żytem jest prowadzony w formule rynku kasowego (SPOT) w dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

System kursu jednolitego polega na prowadzeniu przez TGE S.A. regularnych, cotygodniowych notowań wystandaryzowanych kontraktów na towar przechowywany przez uczestników rynku w autoryzowanych magazynach. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po takim samym jednolitym kursie.

Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym.

Trwają również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu, takich jak rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także prace w celu uruchomienia rynku terminowego dla towarów rolnych. Pozwoli to na zawieranie kontraktów terminowych umożliwiających zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Od 1 września 2020 r. handel na Giełdowym Rynku Rolnym powstałym w ramach projektu Platforma Żywnościowa odbywa się na zasadzie licencji przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dla TGE S.A.

Giełdowy Rynek Rolny to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego. Z dniem 31 sierpnia 2020 roku dobiegł końca pilotaż projektu Platforma Żywnościowa, realizowanego przez Grupę Kapitałową GPW (GPW, TGE, IRGiT) na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o bieżącej działalności Giełdowego Rynku Rolnego można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: www.tge.pl/rtrs.

więcej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

26.01.2021

Wójt Gminy Masłowice informuje Mieszkańców, iż stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowany jest na terenie byłego GS-u w Masłowicach, w budynku po byłej buchcie spędowej, Masłowice 84A , 97-515 Masłowice.

Punkt ten czynny będzie w cztery soboty miesiąca w godzinach od 800 do 1200. Harmonogram pracy PSZOK w załączeniu.

Od 01.08.2020 roku do 31 lipca 2021 r. operatorem PSZOK będzie firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, tel. 44 683 06 30 – osobą odpowiedzialną za prowadzenie PSZOK-u będzie Pan Ryszard Banaszczyk (tel. 781 601 723).

W ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) następujące frakcje odpadów:

 • papier i tektura;

 • szkło;

 • tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • zużyte opony od pojazdów osobowych w ilości 8 sztuk od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory;

 • przeterminowane leki i chemikalia;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 1 m3 od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy;

 • tekstylia, odzież;

 • bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych;

 • odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym;

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Dodatkowo informujemy, że w ramach uiszczonej na rzecz Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć przeterminowane leki do punktu aptecznego w Masłowicach.

 

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

więcej

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MASŁOWICE dotyczący dowozu osób niepełnosprawnych na szczepienia COVID-19

14.01.2021

Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.1842, z późn.zm.)

Urząd Gminy Masłowice informuje, iż będzie realizował zadanie pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych”.

Transport będzie zapewniony osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R” lub „N” lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień.

Z transportu do punktów szczepień mogą skorzystać także osoby starsze i samotne posiadające problemy z poruszaniem się, które będą miały problem z dojazdem do punktów szczepień i będą miały wyznaczony termin podania szczepionki. Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktu szczepień za pośrednictwem nr telefonu 44 787 46 23 (od poniedziałku do piątku w godz.  08:00 - 15:00 )

UWAGA

Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się wyłącznie w sytuacji gdy:

 • mamy wyznaczony termin szczepienia,

 • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

UMÓWIENIA DOWOZU NALEŻY DOKONAĆ NIEZWŁOCZNIE PO WYZNACZENIU TERMINU SZCZEPIENIA

 

WYKAZ PUNKTU SZCZEPIEŃ NA TERENIE GMINY MASŁOWICE

1.SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MASŁOWICACH nr tel. 44 787 46 37

więcej

Komunikat - odśnieżanie

12.01.2021

W związku z występującymi opadami śniegu z deszczem, pragnę przypomnieć o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków (zwłaszcza wielkopowierzchniowych) oraz konieczności odśnieżania chodników. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone zostały w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020., poz. 1439 z późn. zm.),a także rozporządzeniu nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dz. U. WŁ 2010 r. nr 352, poz.3131).
Zwracam uwagę, że ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zalaniem. Obciążone zalegającymi śniegiem dachy oraz nieodśnieżone i oblodzone chodniki stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla przypadkowych przechodniów.
W dobie epidemii, która zdominowała naszą uwagę proszę, aby nie zapomnieć o obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w pozostałych obszarach życia.

więcej

ARiMR - KGW rozliczają się z dotacji

11.01.2021

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

 

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków. 5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł,
4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła – w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219
i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
 • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

więcej

Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2020 roku

31.12.2020

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2020 roku” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania wyniosła 60 915,01 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 45 948,00 zł.

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 28 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 145,368 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Bogusław Gontkowski

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Masłowicach

Masłowice 4
97-515 Masłowice
tel.: 44 787 46 16
fax: 44 787 46 16, 25
e-mail: gmina@maslowice.pl

Urząd czynny:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1530

wtorek: 730 - 1630

piątek: 730 - 1430

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: 730 - 1400

wtorek: 730 - 1500

piątek: 730 - 1300

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.